advertise

مقالات

ژ 1-9

سرما و یخبندان از جمله پدیده های طبیعی هستند که خسارت های فراوانی در برخی از سال ها به باغات میوه وارد می نمایند . آسیب های ناشی از سرما در درختان خزاندار بسته به نوع گونه و رقم متفاوت بوده و این عمل غالباً ناشی از سرمای زودرس بهاره می باشد.

ژ 1-12

قطع به یقین تقویت و توسعه حوزه زراعت و کشاورزی مستلزم تامین پیش نیازها و الزامات خاص به خود در هر سه بخش کاشت،داشت و برداشت است.به رغم اهمیت این حوزه،متاسفانه کشور ایران در هر سه بخش با مشکلات و معضلاتی دست و پنجه نرم می کند .

ژ 1-10

بیشترین خسارت هایی که در شرایط آب و هوایی کشور ایران به وقوع می پیوندد ناشی از این نوع سرمازدگی می باشد. بسته به نوع فصل نیز خسارت وارده متفاوت می باشد؛ به عبارتی زمان وقوع سرما نیز با اهمیت بوده و براین اساس تقسیم بندی زیر صورت گرفته است

ژ 1-13

اکثر درختان میوه منطقه معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرمازدگی بهاره قرار می‌گیرند که این امر موجب خسارت‌های شدید اقتصادی می‌گردد. حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیت‌های جغرافیایی خاص احداث می‌شوند که خسارت وارده ناشی از سرما...

ژ 1-11

سرمای دیررس بهاره موجب آسیب دیدن جوانه‌های تازه بیدار شده درختان میوه می‌شوند و در صورت دیررس بودن بیشتر این نوع سرماها، حتی به میو‌های تازه تشکیل شده نیز خسارت وارد می‌کند. جوانه‌های بارور در حال رکود به سرمای زمستانه مقاوم هستند.