سامانه هوشمند ضد سرماردگی باغات مدل   WIND MACHINE دوازده هکتاری
سامانه هوشمند ضد سزماردگی باغات مدل  WIND MACHINEهشت هکتاری
سامانه هوشمند ضد سزماردگی باغات مدل WIND MACHINE  چهار هکتاری
سامانه هوشمند ضد سزماردگی باغات مدل WIND MACHINE دو هکتاری
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل سیارANTI-FROST SYSTEM GRADENS TOW  AND BLOWER
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل جت فنanti-frost system gradens JET FAN
سامانه ضد سرمازدگی باغات مدل چاهک معکوسanti-frost system gradens air cold drainدرشت استی
فرستنده دمایی باغی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه تولید مه سرد
دستگاه ضد سرمازدگی باغات بخاری باغی
سامانه ضد سرمازدگی . مه پاش
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal