دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۱عدد

دستگاه پیش بینی سرمازدگی


۱

فرم ورود


توضیحات
رنج دمای کارکرد دستگاه °C -۵۰تا+۵۵ سیستم اندازه گیری : دیجیتالی
دقت اندازه گیری: ۰٫۱°C برق مصرفی : ۲۲۰v AC/ ۱۲v DC
رنج دمای اندازه گیری توسط سنسورها: C ~-۲۰ تا۵۰°C
این دستگاه با توجه به داده های دریافتی قادر است دمای سرمازدگی را ۲۴ ساعت قبل پیش بینی و به اطلاع باعدار برساند

عنوان

متنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شود.
متنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شودمتنی برای توضیحات محصول در این قسمت نوشته شود

مشخصات توضیحات محصول

فرستنده دمایی باغی
دستگاه پیش بینی سرمازدگی
دستگاه تولید مه سرد
دستگاه ضد سرمازدگی باغات بخاری باغی
سامانه ضد سرمازدگی . مه پاش
دستگاه ضد سرمازدگی fogger thermal
دیدگاهتان را بنویسید.